Polska Izba Firm Szkoleniowych

  

 

Projekt "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą"

Celem projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą” jest integracja wszystkich procesów zarządzania wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy na jednej platformie dostępnej on-line dla partnerów Wnioskodawcy.

Projekt zakłada zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie u Wnioskodawcy systemu B2B w architekturze platformy dostępnej on-line, które będzie umożliwiała realizację  wszystkich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług w zakresie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Wartość projektu: 940.240,00 PLN
Wartość dofinansowania: 658.168,50 PLN
Udział Unii Europejskiej: 559.442,80 PLN
Okres realizacji: 01.04.2014-31.03.2015

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-10-032/13-00

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

 

Zapytanie nr 2/8.2


Zamówienie są usług doradczych i informatycznych dot. tworzenia aplikacji internetowej dla Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. na potrzeby projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie nr 3/8.2

 

Przedmiotem zamówienia są usługi marketingowe oraz usługi w zakresie organizowania targów dla Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. na potrzeby projektu „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

CPV 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów,  79340000-9 Usługi reklamowe
i marketingowe

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór oferty

Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty